Van De Moer Instruments

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Van de Moer Instruments BVBA (hierna “Van de Moer Instruments” en de “Onderneming”).

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Van de Moer Instruments BVBA
Moorselbaan 122
9300 Aalst

E-mailadres: info@vandemoer.be

Telefoon: 053/21.37.29

Ondernemingsnummer: 0842.710.957

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De Onderneming biedt u een vertaling van de Nederlandstalige versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden aan, louter voor uw gebruiksgemak. Het gebruik van de website wordt evenwel uitsluitend beheerst door de Nederlandstalige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de Nederlandstalige versie en de vertaalde versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

2. Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van de Moer Instruments of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie die Van de Moer Instruments verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Van de Moer Instruments zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal Van de Moer Instruments de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@vandemoer.be.

Van de Moer Instruments kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Van de Moer Instruments kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Van de Moer Instruments op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van Van de Moer Instruments kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Van de Moer Instruments heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring 

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Van de Moer Instruments verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het inschrijvingsformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Van de Moer Instruments enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Van de Moer Instruments in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Van de Moer Instruments toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het inschrijvingsformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Van de Moer Instruments kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzaakzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Van de Moer Instruments en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Van de Moer Instruments wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@vandemoer.be.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (02) 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door cPanel, Inc.

5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Van de Moer Instruments deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via info@vandemoer.be

5.3. Inschrijvingsformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het inschrijvingsformulier op de website, zal Van de Moer Instruments deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het inschrijvingsformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via info@vandemoer.be.   

5.4. Bestelformulier

Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door Van de Moer Instruments wanneer u een bestelling plaatst via het bestelformulier van de webshop. Dit laat ons toe om uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal de gegevens zijn opgeslagen, worden zij bewaard in uw persoonlijke rekening zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. Hierdoor zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen.

Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door Van de Moer Instruments van de door u geplaatste bestelling.

5.5. Account

Als u nieuw bent als bezoeker of klant, of voor de eerste maal uw aankopen via de website van Van de Moer Instruments verricht, dient u zich te registreren om een account aan te maken.

Van de Moer Instruments vraagt daarbij naar die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een vlotte levering en service mogelijk te maken. Uw gegevens bevinden zich bij Van de Moer Instruments in een veilige omgeving: zowel uw persoonlijke als bankgegevens zijn beschermd door het eigen systeem van Van de Moer Instruments enerzijds en door Ogone Payment Services anderzijds.

Uw gegevens worden door Van de Moer Instruments ook gebruikt om u nog beter te dienen en u op de hoogte te houden van voor u mogelijk interessante aanbiedingen en producten. Indien u dit niet (meer) wenst, kan u zich eenvoudig uitschrijven voor deze dienst via mail naar info@vandemoer.be.

De bezoeker zal bij het aanmaken van het account worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met Van de Moer Instruments via info@vandemoer.be.

5.6. Nieuwsbrief

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits een dubbele opt-in is gebeurd. Dit impliceert dat de bezoeker vooreerst bij het invoeren van zijn gegevens op de website van Van de Moer Instruments het vakje heeft aangevinkt waarmee hij bevestigt de nieuwsbrief te willen ontvangen. Vervolgens zal de bezoeker een bevestigingsmail ontvangen waarna hij nogmaals moet bevestigen dat hij de nieuwsbrief wilt ontvangen.

De in dit verband verzamelde persoonsgegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. Ze kunnen echter steeds ingekeken, gewijzigd en verwijderd worden door contact op te nemen via info@vandemoer.be. De bezoeker kan zich ook te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link te klikken in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met Van de Moer Instruments via info@vandemoer.be.

5.7. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.8. Kinderen

Van de Moer Instruments heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren, zonder het voorafgaand akkoord van de ouders.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Van de Moer Instruments, verzoekt de Onderneming hem of haar om Van de Moer Instruments te contacteren via het info@vandemoer.be. Van de Moer Instruments zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt Van de Moer Instruments uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Van de Moer Instruments deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Van de Moer Instruments intrekken.

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door Van de Moer Instruments op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Van de Moer Instruments informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Van de Moer Instruments-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@vandemoer.be. De website van Van de Moer Instruments maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Van de Moer Instruments maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt Van de Moer Instruments?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering

.ASPXANONYMOUS

Herkenning user

Van de Moer Instruments

2 maand

ASP.NET_SessionId

Herkenning user

Van de Moer Instruments

Onbeperkt

culture

Herkenning user

Van de Moer Instruments

1 jaar

_gid

Analyse

Van de Moer Instruments

1 dag

_ga

Analyse Van de Moer Instruments 2 jaar

6.4. Google en Google Analytics
De website van Van de Moer Instruments gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Van de Moer Instruments zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Analyse Google 2 jaar
_gid Analyse Google 2 dagen

6.5.Cloudflare

Cloudflare versnelt aanzienlijk het laden van Van de Moer website, zorgt voor een (beveiligde) HTTPS-verbinding en houdt hackers en spammers weg bij de website. Om deze veiligheid te garanderen stelt Cloudflare volgende cookies in:

1 jaar

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering

trwv.uid

Herkenning user

Cloudflare 2 jaar
_ga Analyse Cloudflare 2 jaar

optimizelyEndUserId

Herkenning user Cloudflare 6 maand

__cfduid

Herkenning user Cloudflare

6.6. Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Van de Moer Instruments contacteren via info@vandemoer.be.

6.7. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

7. Webshop

7.1. Betaalmogelijkheden voor aankopen en bestellingen gedaan via de webshop

Opdat u veilig en in alle comfort uw betaling zou kunnen verrichten werkt Van de Moer Instruments met Ogone Payment Services. Ogone omvat volgende betaalmogelijkheden:

iDeal: U betaalt via uw vertrouwde systeem van internetbankieren van uw eigen bank.
Paypal: Online service waarmee u gratis betalingen kan verrichten via PC en mobiele telefoons.
Mastercard en Visa: Via deze creditcards kan u makkelijk en snel betalen. Uw gegevens zijn beveiligd en worden niet opgeslagen.
Daarnaast kunt u ook betalen via:

Bankoverschrijving: U schrijft het bedrag zelf over via internetbankieren of een schriftelijke overschrijving. U ontvangt van Van de Moer Instruments via mail alle benodigde betaalgegevens. Hou er wel rekening mee dat uw betaling één of meerdere dagen onderweg is wat een vertraging oplevert voor uw levering. U ontvangt van Van de Moer Instruments een bevestigingsmail wanneer de betaling bij ons is aangekomen.
Betalen in de winkel: U kan producten die u bestelt via de website ook afhalen en betalen in de winkel. In de winkel kan u ook een aanvraag doen voor gespreide betaling via Beobank.

7.2. Prijsgarantie

Heeft u een product ergens anders goedkoper gezien? Dan past Van de Moer Instruments de prijs voor u aan! Deze prijsgarantie is bedoeld om onze prijzen te meten met de meest gangbare spelers op de markt, voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt.

Aanpassingen van prijzen worden alleen toegestaan vóór de aankoop. U krijgt dan een aangepaste offerte of prijsopgaaf die voor een beperkte tijd geldig is. Na een aankoop worden geen prijsverschillen terugbetaald.

7.3. Dienst na verkoop

Bij Van de Moer Instruments kan u genieten van een verregaande dienst na verkoop: op een persoonlijke en individuele manier stellen wij onze expertise en ervaring te uwer beschikking om te komen tot geschikte oplossingen op uw maat. Ondanks handleidingen en uitgebreide info op het net kan een instrument of versterker immers soms moeilijk al zijn geheimen prijsgeven. Daarom staan onze specialisten steeds te uwer beschikking om het uiterste te halen uit uw aankoop. Sommige items zijn echter moeilijker door ons te behandelen: zo vallen alle problemen met (computer)software buiten onze diensten en mogelijkheden.

7.4. Disclaimer

Van De Moer Instruments is niet verantwoordelijk voor drukfouten (inclusief prijzen), incorrecte schrijfwijzen of productspecificaties en wijzigingen van artikelen die in de cataloog of op de website te vinden zijn. De afbeeldingen bij het product zijn niet bindend en prijzen kunnen veranderen zonder opgaaf van reden.

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle wettelijke bijdragen. Promo’s en aanbiedingen zijn slechts voor een bepaalde periode geldig. Tevens zijn alle prijzen weergegeven op deze site onder voorbehoud en geldig zolang de voorraad strekt.

Van De Moer Instruments spant zich in om alle informatie zo volledig en correct mogelijk weer te geven, maar staat hiervoor echter niet garant en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die ontstaan is door toedoen van foute of onvolledige informatie.